25.06.2014

LiveChat Software planuje przeznaczenie całego zysku na dywidendę

Zarząd spółki LiveChat Software, która 11 kwietnia tego roku zadebiutowała na GPW, zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę praktycznie całego zysku za 2013/14 r. Decyzja jest zgodna z polityką dywidendową ogłoszoną w Prospekcie Emisyjnym.

Zgodnie z rekomendacją zarządu Spółka może wypłacić Akcjonariuszom 9.527.500,00 zł z jednostkowego zysku netto, który w roku finansowym 2013/14 (zakończonym 31 marca 2014 r.) wyniósł 9 655 384,76 zł (różnica wynika tylko z konieczności podzielenia zysku na 25.750.000 akcji, na które dzieli się kapitał spółki). Daje to 0,37 zł na jedną akcję.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podzielenie się z Akcjonariuszami całym zyskiem. Doskonała sytuacja finansowa Spółki i wysokie przepływy gotówkowe pozwalają jej finansować rozwój ze środków własnych” – powiedział Mariusz Ciepły, prezes zarządu LiveChat Software.

W roku finansowym, który zakończył się 31 marca, skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 9,70 mln zł (10,20 mln zł w ujęciu znormalizowanym) wobec 5,66 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Wynik EBITDA wyniósł 12,63 mln zł (ponad 13 mln zł w ujęciu znormalizowanym) wobec 7,33 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły do 18,94 mln zł wobec 11,19 mln zł w roku finansowym 2012/13 (wzrost o ponad 40% r/r).

Zysk jednostkowy, z którego wypłaca się dywidendę, wyniósł 9,66 mln zł i był o 72,5% wyższy niż przed rokiem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołano na 23 lipca. Zarząd proponuje, żeby dzień dywidendy został ustalony na 23 lipca, a dzień wypłaty na 24 lipca. W zeszłym roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 6 mln zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono wtedy cały zysk z poprzedniego roku (5,28 mln zł) uzupełniony o kwotę pochodzącą z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Wyniki są zgodne z prognozą przedstawioną w Prospekcie Emisyjnym. LiveChat Software zakładał w niej, że zysk netto wyniesie 9,83 mln zł, wynik EBTDA 12,61 mln zł a przychody 17,89 mln zł.

Prognoza na rok finansowy do 31 marca 2015 r. zakłada wypracowanie 14,90 mln zł zysku netto, 18,95 mln zł EBITDA oraz 25,32 mln zł przychodów.

Polityka dywidendowa, również przedstawiona w Prospekcie, zakłada że spółka będzie dzielić się z Akcjonariuszami całym zyskiem, chyba że pojawią się projekty, które zapewnią im uzyskanie wyższej stopy zwrotu.

Wrocławska firma jest jednym z trzech największych na świecie dostawców oprogramowania typu live chat dla biznesu i jednym z dwóch największych świadczących usługi w modelu Software as a Service (SaaS). Z usług LiveChat Software korzysta (według stanu na koniec maja 2014 r.) ponad 7,7 tys. klientów na całym świecie, wśród nich takie firmy jak Orange, Samsung, Tele2, Adobe czy Kaspersky Lab. Produkt LiveChat, oferowany przez spółkę, jest adresowany zarówno do dużych, jak i małych firm, które chcą się kontaktować ze swoimi klientami za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 11 kwietnia. W efekcie oferty publicznej, przeprowadzonej wcześniej, LiveChat Software został wyceniony na ponad 476 mln zł.