Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzenia LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej