Regulamin Walnego Zgromadzenia LiveChat Software Spółka Akcyjna

§ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem LIVECHAT Software Spółka Akcyjna („Spółka”)

 2. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami:  Kodeksu spółek handlowych,

  • Statutu Spółki,
  • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
  • niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

 4. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.

 5. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.

  § 2. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

  2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.

  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

  4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

  5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczając przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ -402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

  7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.

  8. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.

  9. W przypadku nie wskazania spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy żądającym jest akcjonariusz (akcjonariusze) przekaże taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.

  10. W przypadku nie uzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

  11. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.

  12. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

  § 3. SPOSÓB ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki: https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

  3. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

  4. Za pośrednictwem strony internetowej Spółki, akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką, przesyłając wnioski, żądania i pytania w postaci elektronicznej. Do tego celu służy również adres do korespondencji mailowej, podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  5. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software SA przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, składane Spółce drogą elektroniczną, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać w godzinach pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

  § 4. LISTA AKCJONARIUSZY

  1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („Lista Akcjonariuszy”) ustala Zarząd Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

  2. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać:  imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

  • miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
  • liczbę akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
  1. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

  2. Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej.

  § 5. UCZESTNICTWO W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Akcjonariusz wpisany na Listę Akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje pełnomocnikowi, chyba że akcjonariusz odwoła pełnomocnictwo lub zmieni jego zakres.

  2. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

  3. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.

  4. Członek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do udziału tylko w jednym Walnym Zgromadzeniu i powinno zawierać instrukcję głosowania.

  5. Na zaproszenie Zarządu lub za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w obradach Walnego Zgromadzenia lub w jego części mogą brać udział osoby trzecie, w szczególności eksperci od zagadnień poruszanych na Zgromadzeniu, doradcy Spółki (prawnicy, biegli rewidenci, notariusze) lub osoby przybrane do pomocy lub świadczenia usług obsługi Walnego Zgromadzenia.

  6. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.

  7. Przedstawiciel mediów nie może być obecny na tej części Walnego Zgromadzenia, na której będą omawiane kwestie dotyczące „tajemnicy przedsiębiorstwa” Spółki. Informację o tym czy dana kwestia jest objęta „tajemnicą przedsiębiorstwa” przekazuje Zarząd Spółki.

  § 6. PEŁNOMOCNICTWO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

  1. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz ten zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa.

  2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.

  3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  4. Zawiadomienie powinno zawierać:

  5. imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

  6. w przypadku osób fizycznych – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF),

  7. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),

  8. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,

  9. miejsce zamieszkania (siedzibę) akcjonariusza oraz pełnomocnika,

  10. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z akcjonariuszem,

  11. datę udzielenia pełnomocnictwa,

  12. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku, z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

  13. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

  14. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

  15. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż na trzy dni robocze przed dniem, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

  16. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  17. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1-6 powyżej oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

  18. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1-6 powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

  19. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1- 6 powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  20. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

  21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

  § 7. OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

  1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich obecnych akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Kandydat na Przewodniczącego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Każdy z akcjonariuszy ma prawo wskazania jednej kandydatury, w tym swoją własną, na stanowisko Przewodniczącego.

  3. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.

  4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.

  5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.

  6. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.

  7. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego może nie być zarządzone, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złoży sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.

  § 8. LISTA OBECNOŚCI

  1. Po wyborze Przewodniczącego, każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Listą Akcjonariuszy wpisuje się na listę obecności i składa swój podpis.

  2. Podczas wpisu na listę sprawdzane jest:

  3. uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

  4. tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodów tożsamości, a w przypadku występowania przedstawicieli akcjonariusza również na podstawie odpisu z właściwego rejestru,

  5. umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza przez pełnomocnika.

  6. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy złożyć właściwe pełnomocnictwo oraz zaznaczyć na liście obecności fakt działania akcjonariusza poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

  7. Postanowień ust. 1-3 powyżej nie stosuje się do osób, które uczestniczą zdalnie w Walnym Zgromadzeniu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku, wpis na listę obecności jest dokonywany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na podstawie sprawdzenia obecności uprawnionego akcjonariusza lub jego pełnomocnika za pośrednictwem platformy informatycznej, dedykowanej do udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu oraz w oparciu o weryfikację dokumentów dostarczonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software SA przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

  8. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z trzech członków. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

  9. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu danej osoby od udziału w Walnym Zgromadzeniu.

  10. Osobie wykluczonej od udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której udziału w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy.

  11. Przewodniczący, jak również komisja, mają prawo podjąć działania służące identyfikacji uprawnionego do uczestnictwa lub przedstawiciela, w szczególności zmierzające do weryfikacji ważności i skuteczności udzielonego pełnomocnictwa.

  § 9. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

  2. zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;

  3. zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;

  4. czuwa na rzeczowym przebiegiem obrad;

  5. wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad;

  6. udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia;

  7. zarządza krótkie przerwy w obradach;

  8. zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisuje wszystkie dokumenty zawierające wyniki głosowania;

  9. rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia,

  10. podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.

  11. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

  12. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

  13.W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

  1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz ekspertów, w tym doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.

  2. W każdym momencie obrad Walnego Zgromadzenia, na żądanie akcjonariusza, Przewodniczący Zgromadzenia przyjmuje do protokołu pisemne oświadczenie akcjonariusza.

  3. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.

  4. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.

  § 10. KOMISJE WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Walnego Zgromadzenia trzyosobowe komisje, w tym „Komisję Skrutacyjną”.

  2. Każdy akcjonariusz (przedstawiciel akcjonariusza osoby prawnej) ma prawo kandydować do składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.

  3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.

  4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.

  5. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej w szczególności jest:

  6. nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

  7. wydawanie nowych kart do głosowania za zwrotem poprzednio wydanych - w przypadku, gdy Akcjonariusz wyrazi chęć głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z zapisem art. 4113 Kodeksu spółek handlowych,

  8. obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów,

  9. informowanie Przewodniczącego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

  10. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej akcjonariuszy. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest obsługiwane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się. W takim przypadku wszystkie czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

  11. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

  12. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.

  § 11. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.

  2. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.

  3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.

  4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

  5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.

  6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag, Przewodniczący ma prawo odebrać głos.

  7. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.

  8. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

  9. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do:

  • ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  • zamknięcia listy mówców;
  • ograniczenia czasu wypowiedzi,
  • sposobu prowadzenia obrad,
  • zarządzenia krótkiej przerwy w obradach,
  • kolejności uchwalania wniosków.
  1. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za wnioskiem i drugi przeciw wnioskowi – chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

  2. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów.

  3. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to glosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.

  4. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji, gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.

  5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinien być uzasadniony.

  6. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

  7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszu, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.

  8. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych.

  9. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

  10. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym i przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

  11. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

  12. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.

  13. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.

  14. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).

  15. Na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia propozycje, o których mowa w ust. 24, powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem.

  § 12. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

  1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

  2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są względną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie przewidują inaczej.

  § 13. GŁOSOWANIA

  1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.

  2. Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.

  3. W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują Akcjonariuszowi – dla celów zachowania poufności głosowania jednemu akcjonariuszowi może być wydanych kilka kart do głosowania o sumarycznej licznie głosów, odpowiadającej liczbie głosów danego akcjonariusza.

  4. Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku nieoddania głosu przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w żaden z powyższych sposobów głosu uczestnika nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników takiego głosowania.

  5. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom, którzy chcą skorzystać z możliwości głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z zapisem art. 4113 Kodeksu spółek handlowych, wykonanie takiego uprawnienia poprzez zobowiązanie Komisji Skrutacyjnej do wydania nowych kart do głosowania w miejsce dotychczas wydanych.

  6. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw podjęciu uchwały, zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.

  7. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

  8. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:

  9. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium,

  10. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki

  11. sporu pomiędzy nim a Spółką.

  § 14. PRZERWA W OBRADACH

  1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

  2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.

  3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

  1. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,

  2. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego, przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach, jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta osoba,

  3. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad; uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako swoich pełnomocników.

  1. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania Walnego Zgromadzenia, ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.

  2. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

  3. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia, zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

  4. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący Zgromadzenia. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

  § 15. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

  1. Spółka przewiduje możliwość organizacji obrad Walnych Zgromadzeń, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Udział uprawnionego akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

  2. dwustronną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym,

  3. wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  4. Na podstawie art. 4065 §3 Kodeksu spółek handlowych, szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin przyjęty w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

  § 16. ZAKOŃCZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

  § 17. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

  2. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

  3. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

  § 18. XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 roku i obowiązuje z chwilą jego uchwalenia.

  2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich, kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie.