Corporate Documents

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Polityka różnorodności
Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzenia LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Polityka Wynagrodzeń
The LiveChat Software Living Constitution
Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości
Statut spółki LiveChat Software S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu