Informacja nt. dywidendy

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę najwyższej możliwej (ze względów prawnych) części zysku za dany rok obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 Statutu Emitenta Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy czym wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Informacje o dywidendzie:

Plik do pobrania (xls)