Informacja o akcjach i akcjonariacie

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale i głosach na Walne Zgromadzenie (w proc.)
Porozumienie Akcjonariuszy 41,9
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 6,2
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 6,7
Pozostali akcjonariusze (free float) 45,2