Informacja o akcjach i akcjonariacie

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale i głosach na Walne Zgromadzenie (w proc.)
Porozumienie Akcjonariuszy 41,7
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 6,2
Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 7,1
Pozostali akcjonariusze (free float) 45,0