Informacja o akcjach i akcjonariacie

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale i głosach na Walne Zgromadzenie (w proc.)
Porozumienie Akcjonariuszy 41,9
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 6,2
Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 7,2
Pozostali akcjonariusze (free float) 44,7