Sprzedaż akcji Emitenta przez osobę nadzorującą
Liczba klientów – dane o działalności handlowej - grudzień 2014
Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej
Nabycie akcji Emitenta przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Zakup akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy
Zawiadomienie pełnomocnika o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
Liczba klientów – dane o działalności handlowej - listopad 2014
Korekta Raportu Bieżącego 28/2014 z dnia 21 października
Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
Liczba klientów – dane o działalności handlowej – październik 2014
Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
Przekroczenie progu 5 proc. w głosach na Walne Zgromadzenie
Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
Liczba klientów – dane o działalności handlowej – wrzesień 2014
Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
Powołanie członków Zarządu nowej kadencji oraz wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej – sierpień 2014
Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 lipca 2014 r.
Powołanie Rady Nadzorczej Nowej Kadencji
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2014 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Zmiany w treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Liczba klientów – dane o działalności handlowej – lipiec 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy
Koszty oferty publicznej
Liczba klientów - dane o działalności handlowej - czerwiec 2014
Liczba klientów - dane o działalności handlowej - maj 2014
Zakończenie oferty publicznej akcji spółki
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/15
Uchwała zarządu GPW w Warszawie SA w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu giełdowego z dniem 11 kwietnia 2014 roku
Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu
Uchwała zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji emitenta
Przystąpienie do systemu ESPI