Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Korekta Raportu Półrocznego
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5 proc. na Walnym Zgromadzeniu
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów - dane o działalności handlowej
Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lipca 2015 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2015 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rekomendacja w sprawie podziału zysku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą
Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i zejście poniżej progu 15% głosów na WZ przez Tar Heel Capital
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
Przekroczenie prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2014/15 oraz szacowane wyniki Grupy Kapitałowej Spółki za ten okres
Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/16
Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
Nabycie akcji Emitenta przez Osobę na stanowisku kierowniczym
Nabycie akcji Emitenta przez Osobę Nadzorującą
Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Sprzedaż akcji Emitenta przez Osobę Nadzorującą i nabycie przez podmiot blisko z nią związany
Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Sprzedaż akcji Emitenta przez Osobę Nadzorującą i kupno przez podmiot blisko z nią związany
Liczba klientów – dane o działalności handlowej - styczeń 2015