Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r.
Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia
Powołanie członka Rady Nadzorczej przez NWZ
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej – korekta
Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu - korekta
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zejście poniżej progu 5% głosów na WZ przez fundusze zarządzane przez Copernicus TFI
Sprzedaż akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Sprzedaż akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej
Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
Informacja o rozpoczęciu procedury ABB przez Akcjonariuszy
Sprzedaż akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 lipca 2017 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/17
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawiadomienia o transakcjach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu.
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zmniejszenie zaangażowania Akcjonariusza poniżej progu 5% głosów na WZ
Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej