Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (rok finansowy 2019/20)
Liczba klientów - dane o działalności handlowej
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Wstępne szacunki dot. wpływu ewentualnego zastosowania 'IP Box' na wyniki finansowe
Odmowa wydania „Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie oceny sposobu prowadzenia ewidencji
Otrzymanie “Interpretacji Indywidualnej” dot. podatku dochodowego od osób prawnych
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zmiany w zakresie stosowania "Dobrych Praktyk"
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Zmiana adresu internetowego serwisu relacji inwestorskich
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji dot. Dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018/2019 roku finansowym
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów - dane o działalności handlowej
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/20
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Liczba klientów – dane o działalności handlowej