Korekta raportu rocznego za 2017 rok obrotowy opublikowanego dnia 19 czerwca 2018 r.

Opublikowano: 2018-06-22 godz. 7:57

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., przekazanego przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2018 r.

Korektą objęte są następujące dane:

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. i Grupy Kapitałowej LiveChat Software:

  • Str. 2

Było: „Rentowność EBITDA wyniosła 70,7%”; powinno być: „Rentowność EBITDA wyniosła 71,4%”

  • Str. 5, „Wybrane skonsolidowane dane finansowe”

EBITDA w roku obrotowym 2017/18 – było: 63239330; powinno być: 63830968; oraz Zmiana – było: +14,9%; powinno być: +16,0%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2017/18 – było: 48177693; powinno być 48575366; oraz Zmiana - było: +11,5%; powinno być: +12,4%

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2017/18 – było: - 5155950; powinno być -5553623; oraz Zmiana – było: -33,6%; powinno być: -43,9%

EBITDA w Q4 2017/18 – było: 16081464; powinno być: 16673102; oraz Zmiana – było: +3,9%; powinno być: +7,7%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w Q4 2017/18 – było: 12157562; powinno być 12555235; oraz Zmiana - było: -6,5%; powinno być: -3,4%

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w Q4 2017/18 – było: -1334568; powinno być -1732241; oraz Zmiana – było: -37,6%; powinno być: -19,0%

  • Str. 32, „Sytuacja pieniężna”

Korekty razem w roku obrotowym 2017/18 – było: -11801944; powinno być: 11404271; oraz Zmiana – było: +15,0%; powinno być: +11,1%

Amortyzacja w roku obrotowym 2017/18 – było: 1877613; powinno być: 2469250; oraz Zmiana – było: +10,9%; powinno być: +45,8%

Podatek dochodowy zapłacony w roku obrotowym 2017/18 – było: -11769534; powinno być: - 11963498; oraz Zmiana – było: +6,4%; powinno być: +8,2%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2017/18 – było: 48177693; powinno być 48575366; oraz Zmiana - było: +11,5%; powinno być: +12,4%

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w roku obrotowym 2017/18 – było: -5287430; powinno być: 5685103; oraz Zmiana – było: +32,9%; powinno być: +42,9%

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2017/18 – było: - 5155950; powinno być 5553623; oraz Zmiana – było: -33,6%; powinno być: +43,9%

  • Str. 33, „Podstawowe wskaźniki”

Było: „Rentowność EBITDA 70,7%”; powinno być: „Rentowność EBITDA 71,4%”

Pozycja w tabeli Rentowność EBITDA w roku obrotowym 2017/18 – było: 70,7%; powinno być 71,4%;

 

Spółka niezwłocznie przekaże skorygowany raport roczny za okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.