Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku

Opublikowano: 2018-08-03 godz. 18:01

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu rocznego za okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., przekazanego przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2018 r.

Spółka poniżej przedstawia zakres dokonanej korekty skonsolidowanego raportu rocznego za okres 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowany skonsolidowany raport roczny.

Skonsolidowany raport roczny został uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające m.in. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: - Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. - Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software - Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software zostało uzupełnione w zakresie: - dodanie informacji o Zasadach działania Zarządu Spółki - dodanie informacji o Zasadach działania Rady Nadzorczej Spółki - uzupełnienie informacji o Komitecie Audytu - uzupełnienie informacji o Firmie audytorskiej - uzupełnienie Oświadczenia Zarządu w sprawie firmy audytorskiej - dodanie Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe

- poprawa oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji „Wypłacone zaliczki na dywidendę” – poprawa ze znaku plus na minus

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało uzupełnione w zakresie informacji o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.