Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290756, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1], Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 lipca 2016 roku o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), które odbędzie się w biurze Spółki przy Al. Dębowej 3 we Wrocławiu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie dot. Walnego Zgromadzenia LiveChat Software (pdf, 139kb)