Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Opublikowano: 2018.08.02 godz. 14:44

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 07 sierpnia 2018 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2017/2018.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LIVECHAT Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2018 r. wyniósł 48.073.333,49 zł:

Wypłata dywidendy - 45.577.500,00 zł

Kapitał zapasowy - 2.495.833,49 zł

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 zł.