Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Opublikowany: 2016-07-14 21:11

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje że w dniu 14 lipca 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 18 lipca 2016 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2015/2016.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 r. wyniósł 27.916.025,35 PLN, w taki sposób że:

  • 27.810.000,00 PLN – przeznaczone zostanie na dywidendę
  • 106.025,35 PLN – przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,08 PLN. Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.