Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

Opublikowano: 2018-08-24 godz. 17:08

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LiveChat Software S.A. („Zarząd”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Spółki („Grupa”).

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Grupy prowadzący do uzyskania pozycji globalnego lidera rynku oprogramowania typu live chat oraz związanych z nim usług obsługi klientów, w tym usług wsparcia, poprzez analizę sposobów, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obecny model biznesowy Grupy.

Na obecnym etapie różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd, między innymi, pozyskanie dla Spółki międzynarodowego partnera finansowego. W związku z powyższym Zarząd zaangażował doradcę finansowego oraz prawnego, którzy wesprą Zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem przez Zarząd konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.