Przekroczenie progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”), progu 15% głosów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie złożono w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. A w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych występuje w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy: FULCRUM FIZ, FALCON FIZ i NAPOLEON FIZ.

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że do przekroczenia progu doszło w związku z transakcją nabycia przez fundusz FULCRUM FIZ akcji Spółki w dniu 14 marca 2016 r.

W jej wyniku fundusz Fulcrum FIZ nabył 200.000 akcji spółki stanowiących 0,78% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcję przeprowadzono poza rynkiem regulowanym.

Przed transakcją fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadały łącznie 3.691.199 akcji Emitenta, reprezentujących 14.33% kapitału spółki i dających prawo do 3.691.199 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W tym:

  • fundusz Fulcrum FIZ posiadał bezpośrednio 2.261.047 akcji Emitenta reprezentujących 8,78% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  • fundusz Falcon FIZ posiadał 497.134 akcji Spółki reprezentujących 1,93% kapitału zakładowego i dających prawo do 497.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  • fundusz Napoleon FIZ posiadał 933.018 akcji Spółki reprezentujących 3,62% kapitału zakładowego i dających prawo do 933.018 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

    Po jej przeprowadzeniu Fulcrum FIZ posiada bezpośrednio 2.461.047 akcji reprezentujących 9,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

    Stany posiadania funduszy Napoleon FIZ oraz Falcon FIZ nie uległy zmianie. Łącznie fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadają, w wyniku transakcji, 3.891.199 akcji Spółki, reprezentujących 15,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 15,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

    Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją inne, poza wymienionymi, fundusze inwestycyjne zarzadzanie przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które posiadałyby akcje Spółki.