Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Opublikowany: 2016-07-14 18:17

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (“NN PTE”), zgodnie z którym zarządzane przez NN PTE fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („NN OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („NN DFE”) stały się, w wyniku transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 8 lipca 2016 r., posiadaczami akcji Spółki uprawniających do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie złożono zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 7 lipca 2016 r. NN OFE i NN DFE posiadały 135.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,52% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 135.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,52% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji tj. na dzień 8 lipca 2016 r. na rachunkach papierów wartościowych NN OFE i NN DFE znajdowało się 1.425.000 akcji Spółki, co stanowi 5,53% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1.425.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów.