Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Opublikowano: 2018-06-22 godz. 12:55

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął Uchwałę Nr 02/06/2018 w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 02/06/2018

Zarządu LiveChat Software S.A.

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd spółki LiveChat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”) na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 03/2018 Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – uchwala, co następuje:

§1

Zarząd postanawia o wypłacie drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za okres obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 11.330.000 PLN (jedenaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych) – która to kwota, łącznie z kwotą zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 wypłaconej przez Spółkę w styczniu 2018 roku, stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,44 PLN

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 16 lipca 2018 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 23 lipca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.