Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

W nawiązaniu do RB 38/2018, Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął Uchwałę Nr 1/12/2018 w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 1/12/2018 Zarządu Livechat Software SA z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd spółki Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 1/12/2018 Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – uchwala, co następuje: §1 Zarząd postanawia o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za okres obrotowy od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku przy uwzględnieniu poniższych parametrów: 1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000,00  zł (trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta, 2) zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki, 3) kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,54 zł 4) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2019 r. 5) planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2019 r.

  • 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.