Rekomendacja w sprawie podziału zysku

Zarząd spółki LIVECHAT SOFTWARE SA („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 r. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 r. wyniósł 27.916.025,35 PLN, w taki sposób że:

  • 27.810.000,00 PLN – przeznaczone zostanie na dywidendę
  • 106.025,35 PLN – przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,08 PLN. Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.