Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/19

Opublikowano: 2018–04–10 16:28

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/19 (1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2017/2018

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2017/18 – 19 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2017/18 roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2018/19:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018/19 – 28 sierpnia 2018 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018/19 – 27 listopada 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018/19 - 26 lutego 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2018/19 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.