Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/17

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/17 (1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2017 r.)

  1. Raport okresowy za rok obrotowy 2015/2016
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015/16 – 17 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2015/16 roku obrotowego.

  1. Raporty okresowe za rok 2016/17:
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016/17 – 12 sierpnia 2016 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016/17 –29 listopada 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016/17 - 10 lutego 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016/17 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.