Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 lipca 2016 r.

Opublikowany: 2016-07-18 19:24

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 lipca 2016 r. Treść uchwał stanowi załącznik do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik (.pdf): Uchwały ZWZ