Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Opublikowano: 2018-06-20 godz. 19:13

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/18, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 11.330.000 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych) – która to kwota, łącznie z kwotą zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej przez Spółkę w styczniu 2018 roku, stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,44 zł

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 16 lipca 2018 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 23 lipca 2018 r.