Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy:  13 905 000,00  zł (trzynaście milionów dziewięćset pięć  tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,54 zł

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2019 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2019 r.