Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Opublikowano: 2018-03-26 godz. 15:49

Zarząd LiveChat Software S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki oraz rekomendacji Komitetu Audytu dokonała wyboru HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k., to jest firmy audytorskiej, która wykonała badanie ustawowe sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w poprzednim okresie obrotowym oraz wykonała poprzedni przegląd śródroczny jednostkowego dla Spółki i skonsolidowanego dla Grupy Kapitałowej Spółki sprawozdania finansowego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej, ponownie powierza się wybranej firmie audytorskiej (w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach):

  • wykonanie badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku;

  • wykonanie badania ustawowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku;

  • wykonanie przeglądu śródrocznego na dzień 30.09.2018 roku sprawozdania finansowego Spółki;

  • wykonanie przeglądu śródrocznego na dzień 30.09.2018 roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.