Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

Opublikowano: 2018-09-17 godz. 13:38

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.

Treść zawiadomienia:

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07) informujemy, iż w związku z transakcją nabycia akcji spółki LiveChat Software S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, zawartą w dniu 7 września 2018 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej licznie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji, na dzień 10 września 2018 roku Aviva OFE posiadał 1.287.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,998% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.287.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,998% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji, na dzień 11 września 2018 roku Aviva OFE posiadał 1.411.167 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,48% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.411.167 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,48% ogólnej liczby głosów.