Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i zejście poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Opublikowany: 2016-07-11 17:02

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. otrzymał informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 10% ogólnej liczbie głosów w Spółce przez fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Copernicus TFI”, „Fundusz”).

Zawiadomienie złożono w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. A w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa”).

Fundusz występuje w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy FALCRUM FIZ, FALCON FIZ i NAPOLEON FIZ.

Fundusz poinformował, że do zmiany stanu posiadania o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszenia łącznego zaangażowania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce doszło w wyniku przeprowadzonych transakcji:

 1. FALCRUM FIZ zbył w dniu 6 lipca 2016 r. w transakcji pakietowej zawartej na rynku regulowany 918.870 akcji Spółki, reprezentujących 3,57% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 918.870 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiacych 3,57% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. FALCON FIZ zbył w dniu 6 lipca 2016 r. w transakcji pakietowej zawartej na rynku regulowany 185.613 akcji Spółki, reprezentujących 0,72% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 185.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,72% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 3. NAPOLEON FIZ zbył w dniu 6 lipca 2016 r. w transakcji pakietowej zawartej na rynku regulowany 348.357 akcji Spółki, reprezentujących 1,35% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 348.357 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,35% ogólnej liczby głosów w Spółce;

zwanych łącznie dalej jako “Transakcje”.

Przed przeprowadzeniem Transakcji:

 1. FALCRUM FIZ posiadał bezpośrednio 2.461.047 akcji Spółki, reprezentujących 9,56% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.461.047 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,56% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. FALCON FIZ posiadał bezpośrednio 497.134 akcji Spółki, reprezentujących 1,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 497.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,93% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 3. NAPOLEON FIZ posiadał bezpośrednio 933.018 akcji Spółki, reprezentujących 3,62% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 933.018 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,62% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 4. FALCRUM FIZ, FALCON FIZ oraz NAPOLEON FIZ pośrednio (tj. poprzez podmioty zależne w rozumieniu Ustawy) nie posiadały akcji Spółki, zaś towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym FALCRUM FIZ, FALCON FIZ, NAPOLEON FIZ było Copernicus TFI.

Przed przeprowadzeniem Transakcji zarządzane przez Copernicus TFI fundusze posiadały łącznie 3.891.199 akcji Spółki, reprezentujących 15,11% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.891.199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji:

 1. FALCRUM FIZ posiadał bezpośrednio 1.542.177 akcji Spółki, reprezentujących 5,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.542.177 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,99% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. FALCON FIZ posiadał bezpośrednio 311.521 akcji Spółki, reprezentujących 1,21% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 311.521 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,21% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 3. NAPOLEON FIZ posiadał bezpośrednio 584.661 akcji Spółki, reprezentujących 2,27% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 584.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,27% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 4. FALCRUM FIZ, FALCON FIZ oraz NAPOLEON FIZ pośrednio (tj. poprzez podmioty zależne w rozumieniu Ustawy) nie posiadały akcji Spółki, zaś towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym FALCRUM FIZ, FALCON FIZ, NAPOLEON FIZ było Copernicus TFI.

Po przeprowadzeniu Transakcji zarządzane przez Copernicus TFI fundusze posiadały łącznie 2.438.359 akcji Spółki, reprezentujących 9,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.438.359 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,47% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją inne, poza wymienionymi, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Copernicus TFI, które posiadałyby akcje Spółki.

W zawiadomieniu poinformowano też, że FALCRUM FIZ, FALCON FIZ i NAPOLEON FIZ nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy oraz, że nie istnieją podmioty zależne wobec Copernicus TFI, FALCRUM FIZ, FALCON FIZ oraz NAPOLEON FIZ w rozumieniu Ustawy, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. C) Ustawy.