Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i zejście poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Opublikowany: 2016-07-11 16:20

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. otrzymał informację od Tar Heel Capital OS, LLC (“THC OS”), zgodnie z którą THC OS zmienił stan posiadania akcji Spółki o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszył zaangażowanie poniżej progu 10% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Informacja została złożona w związku z art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Notyfikowane zmiany stanu posiadania akcji Spółki nastąpiły w wyniku zawartej w dniu 6 lipca 2016 r. transakcji pakietowej na rynku regulowanym, w ramach której THC OS zbył 1.122.160 akcji Spółki, reprezentujących 4,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.122.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed przeprowadzeniem transakcji THC OS posiadał bezpośrednio 3.005.526 akcji Spółki, reprezentujących 11,67% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.005.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,67% ogólnej liczby głosów w Spółce (pośrednio nie posiadał akcji Spółki).

Po transakcji THC OS posiada bezpośrednio 1.883.366 akcji Spółki, reprezentujących 7,31% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.883.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,13% ogólnej liczby głosów w Spółce (pośrednio nie posiada akcji Spółki).

W zawiadomieniu poinformowano też, że nie istnieją podmioty zależne wobec THC OS w rozumieniu Ustawy, które posiadają akcje Spółki oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy oraz, że THC OS nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.