Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2022 roku

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2022 roku, na godzinę 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu.

Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie internetowej Spółki investor.livechatinc.com/pl

Spółka zapewni możliwość wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.livechatinc.com/pl w sekcji Walne Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz dodatkową dokumentację.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.