Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny

Ostateczna data publikacji zostanie potwierdzona w raporcie bieżącym